Ein heffaith

Gweledigaeth

Adeiladu sylfeini dyfodol ein teuluoedd.

 

Datganiad Cenhadaeth

Mae Canolfan Deuluol Building Blocks yn darparu gwasanaeth cymorth teulu pwrpasol i i deuluoedd, plant a phobl ifanc sy’n byw mewn tlodi neu sydd dan anfantais yn byw yn ardal Castell-nedd Port Talbot.

 

Ein nod:

  • Gwella ansawdd bywyd pob plentyn a theulu sy’n byw mewn tlodi neu dan anfantais yng Nghastell-nedd Port Talbot.
  • Gwella ansawdd plant a phobl ifanc a’u teuluoedd y mae anabledd yn effeithio arnynt
  • Galluogi preswylwyr Castell-nedd Port Talbot i gael mynediad at gyflogaeth, gwirfoddoli a hyfforddiant trwy ddarparu gofal plant.
  • Darparu gwasanaeth o safon sy’n adlewyrchu anghenion plant, pobl ifanc a theuluoedd sy’n byw yng Nghastell-nedd Port Talbot.
  • Hyrwyddo a darparu cyfleoedd i deuluoedd wella eu hiechyd a’u lles.

Ein Heffaith

 

Rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021

 

1.Rydym wedi cefnogi 162 o blant ag anableddau neu anghenion ychwanegoli helpu i wella ansawdd eu bywyd trwy ddatblygu sgiliau cymdeithasol, sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu, hyder, hunan-barch, sgiliau annibyniaeth.

 

  1. Rydym wedi cefnogi 212 o rieni i helpu i wella eu sgiliau magu plant a gwella ansawdd eu bywyd er mwyn helpu i roi’r dechrau gorau mewn bywyd i’w plant.

 

  1. Rydym wedi darparu lleoedd gofal plant am ddim neu â chymhorthdal i 41 o blant er mwyn helpu i feithrin eu sgiliau datblygiad blynyddoedd cynnar.

 

  1. Rydym wedi cefnogi 924 o oedolion ac mae 610 o blant wedi cael mynediad i’n darpariaeth banc bwyd sy’n cefnogi teuluoedd sy’n byw mewn tlodi bwyd ar draws Castell-nedd Port Talbot.

 

  1. Rydym wedi cefnogi 276 o rieni i ailhyfforddi er mwyn eu galluogi i gael gwaith neu gadw eu cyflogaeth.