Gwirfoddoli

Rhesymau dros wirfoddoli gyda ni

Mae gwirfoddoli gyda ni yn cynnig llawer o fanteision. Gallwch ddysgu sgiliau newydd, gwella eich CV, dod yn fwy hyderus a gwneud ffrindiau newydd. Mae sawl cyfle i chi gymryd rhan, gan gynnwys helpu gyda gofal plant, helpu wrth y ddesg flaen neu gymryd rhan mewn gweithgareddau codi arian.

Mae sawl ffordd wahanol y gallwch helpu teuluoedd, plant a phobl ifanc. Pa bynnag sgiliau a phrofiad sydd gennych a faint bynnag o amser y gallwch ei gynnig, mae gennym gyfle gwirfoddoli i chi. Fe gewch gymorth a hyfforddiant os bydd eu hangen arnoch a byddwch chi’n gwneud gwahaniaeth go iawn.

Cysylltwch â ni drwy ffonio 01639 710076 neu e-bostio office@buildingblocksfamilycentre.co.uk

Gwirfoddoli Gyda Ni – Current Vacancies

 

Rôl Gwirfoddolwr Codi Arian

Disgrifiad Rôl

Gwirfoddolwr Codi Arian, mae Resolfen Building Blocks yn elusen sy’n helpu teuluoedd, plant a phobl ifanc i ffynnu.

Pwrpas Rôl Gwirfoddolwr Codi Arian

Wrth i’r elusen dyfu, mae angen gwirfoddolwyr arnom i gymryd rhan mewn rolau codi arian i’n helpu i gynhyrchu incwm y mae mawr ei angen i barhau i helpu ein teuluoedd, plant a phobl ifanc. Rydym yn cynyddu ein nodau codi arian cymunedol ac mae hwn yn amser cyffrous i’n helpu i dyfu.

Prif Gyfrifoldebau

Bydd gwirfoddolwyr codi arian yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau i godi arian Blociau Adeiladu Resolfen – rhai wedi’u cynllunio ar ddechrau’r flwyddyn, a rhai yn codi yn ystod y flwyddyn. Gall gweithgareddau gynnwys gwirfoddoli yn ein digwyddiadau codi arian, noson bingo; helpu adeg Calan Gaeaf, digwyddiadau Nadolig (fel disgo Calan Gaeaf, taith gerdded noddedig); casgliadau bwced; helpu mewn digwyddiadau codi arian corfforaethol; neu fod yn gyfrifol am duniau casglu yn eich ardal leol.

Sgiliau

 • Chwaraewr tîm a dibynadwy
 • Yn frwdfrydig ac yn mwynhau ymgysylltu â’r cyhoedd
 • Sgiliau cyfathrebu da

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni ar 01639 710076 neu e-bostiwch ni ar office@buildingblocksfamilycentre.co.uk

I wneud cais cwblhewch y Ffurflen Gais Gwirfoddolwyr ganlynol

Gwirfoddolwr Gofal Plant

Gwirfoddoli gyda’n plant a gwneud gwahaniaeth ym mywydau plant, treulio amser gyda nhw, eu hannog a’u gweld yn tyfu. Bydd ein gwirfoddolwyr yn cael ymgysylltu’n ystyrlon â phlant a gwneud gwahaniaeth.

Fel gwirfoddolwr gofal plant byddwch yn: 

 • gwirfoddoli gyda phlant 0 -12 oed yn ein gwasanaeth gofal plant gan gynnwys gweithio gyda phlant ag anableddau ac anghenion ychwanegol
 • Gweithiwch yn agos gyda phlant – helpwch nhw i ddysgu, dylunio gemau hwyliog ar eu cyfer, eu helpu i chwarae, eu bwydo, a’u cynnwys mewn gweithgareddau dysgu a chwareus

Sgiliau

 • Chwaraewr tîm a dibynadwy
 • Brwdfrydig ac angerddol dros blant
 • Sgiliau cyfathrebu da

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni ar 01639 710076 neu e-bostiwch ni ar office@buildingblocksfamilycentre.co.uk

I wneud cais cwblhewch y Ffurflen Gais Gwirfoddolwyr ganlynol

Rôl Mentor Cymheiriaid

 Disgrifiad rôl

Mae Camau Ymlaen yn Building Blocks am recriwtio pobl frwdfrydig i fod yn Fentoriaid Cymheiriaid mewn prosiect cyffrous sy’n rhoi cymorth i deuluoedd sydd â phlant ag anableddau.

Efallai eu bod yn cael anawsterau, yn agored i niwed neu angen cymorth i wella eu hyder. Eich rôl fydd darparu clust i wrando; cyfeillio, bod yn fodel rôl cadarnhaol a chynnig cefnogaeth ac anogaeth, fel y gall teuluoedd a’u plant gyrraedd eu llawn botensial.

Eich rôl chi fydd helpu teuluoedd i ddatrys eu problemau eu hunain gan gydnabod ei fod yn allweddol, i aros yn ddiduedd ac nid i ddylanwadu. Eich nod fel mentor yw annog, bod yn wrandäwr da a chefnogi teuluoedd i wneud cynlluniau realistig i gyflawni eu nodau.

Efallai y bydd gan y rôl heriau ond bydd meddu ar y gallu i aros yn gadarnhaol ac i fod yn arloesol yn eich dulliau yn bwysig.

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni ar 01639 710076 neu e-bostiwch ni ar office@buildingblocksfamilycentre.co.uk

I wneud cais cwblhewch y Ffurflen Gais Gwirfoddolwyr ganlynol

Rôl Gweinyddwr Gwirfoddol

 

Prif amcan: Tasgau gweinyddol yn y swyddfa

Rôl Gwirfoddolwr:

 • Cynorthwyo gyda llungopïo, ffeilio, teipio ac argraffu
 • Cynorthwyo i wneud gwaith cronfa ddata a chadw cofnodion
 • Cynorthwyo i gyflawni dyletswyddau derbynnydd – delio ag ymholiadau wyneb yn wyneb a thros y ffôn gan y cyhoedd

Cefnogaeth gan: Darperir cefnogaeth a goruchwyliaeth lawn gan Weinyddwr y Swyddfa

Ymrwymiad amser: Isafswm cyfnod o 3 mis

Treuliau: Ar eich colled, telir treuliau gan gynnwys teithio a gofal plant

Hyfforddiant: Sesiynau cynefino cychwynnol

Manyleb Person:

 • Sgiliau cyfathrebu llafar da
 • Sgiliau rhyngbersonol da a’r gallu i uniaethu â phobl
 • Trefniadol dda
 • Sgiliau TG da

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni ar 01639 710076 neu e-bostiwch ni ar office@buildingblocksfamilycentre.co.uk

I wneud cais cwblhewch y Ffurflen Gais Gwirfoddolwyr ganlynol

Rôl Gwirfoddolwr Aelod Grŵp Llywio Teuluoedd

 Prif amcan: Mae ein Grŵp Llywio Teuluoedd yn ein helpu i nodi, cynllunio a darparu gwasanaethau ar gyfer y teuluoedd, y plant a’r bobl ifanc sydd eu hangen fwyaf.

 Rôl Gwirfoddolwr:

 • Rhannu gwybodaeth am sut i gefnogi teuluoedd yn ardal Castell-nedd Port Talbot
 • Rhoi Syniadau ar weithdai neu hyfforddiant i’w darparu e.e. magu plant, hunan hyder
 • Barn ar ba wasanaethau sy’n diwallu anghenion eich teulu orau
 • Cynnig cyngor ac arweiniad ar gefnogi plant a phlant ag anghenion ychwanegol ac anableddau
 • Targedu meysydd sydd angen mwy o gefnogaeth

 Cefnogaeth gan: Darperir cefnogaeth a goruchwyliaeth lawn gan y Swyddogion Datblygiad Teuluol

Ymrwymiad amser: Cyfarfod bob 3 mis

Treuliau: Ar eich colled, telir treuliau gan gynnwys teithio a gofal plant

Hyfforddiant: Sesiynau cynefino cychwynnol

Manyleb Person:

 • Eisiau gwneud gwahaniaeth i fywydau teuluoedd, plant a phobl ifanc

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni ar 01639 710076 neu e-bostiwch ni ar office@buildingblocksfamilycentre.co.uk

I wneud cais cwblhewch y Ffurflen Gais Gwirfoddolwyr ganlynol

Gwirfoddolwr Banc Bwyd

 Prif amcan: Mae sicrhau bod gennym ddigon o stociau bwyd yn ein canol yn un o’n prif flaenoriaethau. Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i ymuno â ni gyda chyfrifoldeb penodol am gasglu rhoddion bwyd, cylchdroi stoc, paratoi parseli bwyd a danfoniadau.

 Rôl Gwirfoddolwr:

 • Bod ar gael ar ddydd Gwener i baratoi, dosbarthu a dosbarthu parseli bwyd gan gynnwys cylchdroi stoc.
 • Hyd yma, bwyd a roddwyd
 • Bod ar gael i gasglu rhoddion bwyd o leoliadau penodol
 • Yn unol â chyfarwyddyd yr arweinydd tîm gwirfoddol i ddilyn gweithdrefnau a pholisïau banc bwyd a dilyn polisïau diogelu
 • Creu awyrgylch croesawgar a gofalgar ar gyfer ein cleientiaid Banc Bwyd
 • Cynnig clust i wrando a chyfeirio cleientiaid at gymorth pellach gan ddefnyddio gwybodaeth o daflenni cyfeirio’r Banc Bwyd
 • Trin gwybodaeth gyfrinachol mewn modd cynnil a phroffesiynol
 • Yn unol â’r cyfarwyddyd derbyn talebau, gwirio dilysrwydd, a chwblhau gweinyddiaeth y talebau yn gywir, yn ddiogel ac yn gynnil
 • mae angen i wirfoddolwyr gynnig cydymdeimlad ac empathi, peidio â barnu a sicrhau bod y sesiwn ddosbarthu’n gweithio’n dda i’r holl gleientiaid a gwirfoddolwyr..
 • Adrodd am bryderon iechyd a diogelwch i gydlynydd y banc bwyd.
 • Mynychu cyfarfodydd achlysurol

Cefnogaeth gan: Darperir cefnogaeth a goruchwyliaeth lawn gan y Rheolwr Swyddfa

Ymrwymiad amser: Isafswm cyfnod o 3 mis

Treuliau: Allan o boced, telir treuliau gan gynnwys teithio

Hyfforddiant: Sesiwn sefydlu gychwynnol ynghyd ag unrhyw hyfforddiant perthnasol

 Manyleb Person:

 • Sgiliau cyfathrebu llafar da
 • Sgiliau rhyngbersonol da a’r gallu i uniaethu â phobl
 • Trefniadol dda

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni ar 01639 710076 neu e-bostiwch ni ar office@buildingblocksfamilycentre.co.uk

I wneud cais cwblhewch y Ffurflen Gais Gwirfoddolwyr ganlynol