Banc Bwyd Resolfen

DIWEDDARIAD – rydyn ni ar agor o hyd. Ffoniwch 07756788451 yn gyntaf rhwng dydd Llun a dydd Iau i drefnu parsel bwyd i’w ddosbarthu neu’i gasglu ar y dydd Gwener.

Sut i ddefnyddio’r gwasanaeth

I ddefnyddio’r banc bwyd, mae angen i chi ffonio 07756788451 a rhoi rhai manylion i ni er mwyn i ni allu paratoi parsel bwyd i chi yn barod naill ai i’w gasglu o’n safle ar amser casglu penodedig ar y dydd Gwener neu i’w ddosbarthu i’ch cartref.

Dyddiau ac Oriau Agor

Mae gwasanaeth digyswllt ar waith bellach oherwydd COVID-19. Gallwch gysylltu â ni rhwng 9am a 5.00pm drwy ffonio 07756788451. Y tu allan i’r oriau hyn gallwch anfon neges i Dudalen Banc Bwyd Building Blocks ar Facebook (sylwch y byddwn yn ymateb i negeseuon ar Facebook yn ystod oriau gwaith).

Eitemau i’w rhoi i’r banc bwyd

 • Llath hir-oes
 • Sudd
 • Grawnfwydydd
 • Siwgr
 • Bagiau Te
 • Coffi
 • Secon mewn paced
 • Tuniau o gig
 • Tuniau o bysgod
 • Tuniau o dato/stwnsh parod
 • Tuniau o lysiau
 • Tuniau o domatos
 • Pasta
 • Sawsiau Pasta
 • Reis/Reis Sawrus
 • Nwdks
 • Saws pasta
 • Cwstard
 • Tuniau o bwdin reis
 • TTuniau o ffrwythau
 • Eitemau ymolchi
 • Cynhyrchion mislif

Lle i gyfrannu bwyd?

 • Family Shopper Resolven
 • Neuadd Les y Glowyr, Resolven
 • New Inn Resolven
 • Fferyllfa Davies, Resolven
 • Sardis Resolven
 • Caban y Sgowtiaid

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 07756788451 neu edrychwch ar dudalen Banc Bwyd Resolfen ar Facebook i weld yr wybodaeth ddiweddaraf am ein banc bwyd.

Diolch yn fawr

Hoffem ddiolch yn fawr i’n cyllidwyr, Arian i Bawb (y Loteri Genedlaethol) a’r Sefydliad Cymunedol yng Nghymru, Cronfa Argyfwng Gwasanaethau Gwirfoddol Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru am eu cymorth ariannol yn ystod cyfnod COVID-19. Rydym am ddiolch hefyd i bob unigolyn neu fudiad cymunedol sydd wedi cyfrannu bwyd i’n banc bwyd yn ystod y cyfnod anodd hwn. Heb eich cymorth chi, ni fyddai’n bosib i ni helpu’r rhai sy’n wynebu argyfwng ar hyn o bryd, felly diolch o galon i chi gan bawb yng Nghanolfan Deuluoedd Building Blocks.

Hoffem ddiolch hefyd i’n staff a’n gwirfoddolwyr am eu gwaith diflino yn ystod cyfnod COVID-19 ac am sicrhau bod bwyd ar gael i deuluoedd yn ystod y cyfnod digynsail hwn. Ni allem ddarparu’r gwasanaeth heb eich cymorth chi i gyd – diolch o galon i chi.